Opis

19 lipca 2019

Apollo 11 wchodzi na orbitę okołoksiężycową. Na Ziemi widzimy transmisję obrazów powierzchni Srebrnego Globu. Astronauci przygotowują się do ostatniego etapu podróży. Słuchają przy tym „Music Out Of The Moon” dr. Samuela J. Hoffmana.

Repertuar księżycowy zagra trio akordeonowe w składzie Klaudiusz Baran, Rafał Grząka, Grzegorz Palus.

W programie m.in.:

Jan Sebastian Bach – Passacaglia c-moll
Wojciech Kilar – Orawa
Władysław Zolotariow – Rondo Capriciosso
Mikołaj Majkusiak – 5 spojrzeń na Moniuszkę
i inne utwory

Wystąpią:

Klaudiusz Baran – akordeonista. W 1995 roku ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Jerzego Jurka. Jako sty­pen­dy­sta rzą­du fran­cu­skie­go kon­ty­nu­ował stu­dia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu w kla­sie prof. Maksa Bonnay’a. Laureat  m.in. I nagro­dy w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowicach, I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy), I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryżu. Uczestniczył w wielu festiwalach. Jako solista współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­harmo­nii. Występuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce i zagranicą. Dokonał licz­nych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a tak­że muzy­ki fil­mo­wej, teatral­nej i roz­ryw­ko­wej. Jest rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jego stu­den­ci ponad 50 razy byli nagra­dza­ni na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach akor­de­ono­wych i inter­dy­scy­pli­nar­nych w kate­go­riach solo­wych i kame­ral­nych.

Rafał Grząka – akordeonista, bandoneonista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie akordeonu Klaudiusza Barana i Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie w klasie Andrzeja Jagodzińskiego. Ukończył Studia Doktoranckie w macierzystej uczelni, obecnie Asystent w klasie akordeonu. Jest laureatem ponad 35 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych. Jako członek zespołu KlezmaFour otrzymał prestiżową nagrodę „City Winery of New York” podczas International Jewish Music Festival w Amsterdamie (2010). Występował na całym świecie z wieloma uznanymi orkiestrami. Jest wykładowcą Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej w Miętnem.

Grzegorz Palus – absolwent Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze (Dania), Hochschule für Musik Detmold (Niemcy) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2018 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie jest wykładowcą w klasie akordeonu. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych, wielokrotny stypendysta Ministra Kultury. Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solista i kameralista oraz z towarzyszeniem orkiestr w kraju i zagranicą. Jest zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich, zasiada w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych.